Γιάννης Χατζόγλου

 
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Γιάννης Χατζόγλου, μηχανικός αυτοκινήτων